מוזיאון הגנה
תפקידים ותחומי הפעולה

הקמת ארגון ה"הגנה"

ארגון ה"הגנה" הוקם ביוני 1920. החודשים הראשונים של אותה שנה היו סוערים מאוד בארץ-ישראל. בתחילת חודש מרס (י"א באדר תר"ף) הותקפה תל-חי ושישה ממגיניה נהרגו, ובראשם המפקד יוסף טרומפלדור. לאחר כמה שבועות פרצו מהומות דמים בירושלים ("מאורעות תר"ף - 1920") והיה ברור שאין לסמוך יתר על המידה על השלטון הבריטי שיגן על יהודים.

אירועים מסעירים אלה בחורף ובאביב 1920 זירזו את הפעולות שמטרתן היתה להניח את היסודות להקמת ארגון הגנה ארצי עצמאי ומחתרתי של היישוב היהודי.

במהלך חודש סיוון תר"ף (מאי-יוני 1920) התכנסה המועצה המורחבת של "השומר", והחליטה לפרק את הארגון, ולהעביר את הטיפול בנושאי הגנה וביטחון למפלגת הפועלים הגדולה דאז - "אחדות העבודה". ועידתה של מפלגה זו שנתכנסה בכנרת בסוף סיוון (15-13 ביוני 1920) קיבלה על עצמה את העול הזה, בהניחה ששום גוף או מוסד אחר בארץ אינו מוכן ליטול באותה עת את האחריות לנושא הביטחון.

בהחלטת הוועידה נאמר: "אחדות העבודה מקבלת בהכרת חשיבות ואחריות היסטורית את האינציאטיבה (יזמה) המוטלת עליה מטעם הסתדרות "השומר", לדאוג לסידור ענייני ההגנה, לארגון השתתפותם של העובדים במפעל ההגנה ולהבטחת תוכנה הלאומי והסוציאלי של הגנה עממית על-ידי סידור חבר עובדים מסורים, שעומדים על המשמר בכל ענייני ההגנה, ביצירת הגדודים ובהשתתפות במשטרה". נקבע כי הוועד האחרון של "השומר", בצירוף אליהו גולומב, יהווה את הוועד הראשון של ה"הגנה".

החלטה זו, שנתקבלה בכ"ט בסיוון תר"ף (15.6.20), הקימה למעשה את ארגון ה"הגנה".